Pravidla soutěže "Novinky"

ÚVODNÍ​ ​USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je společnost ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.– Záluží 1, 436 01 Litvínov, IČO: 27597075 DIČ: CZ699000139, zápis v OR u KS v Ústí nad Labem, spisová značka 24430 C (dále jen „Vyhlašovatel“)

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a Vyhlašovatelem v souvislosti se soutěží „Novinky“ (dále jen „Pravidla soutěže“). Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

PODMÍNKY​ ​ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • adresa pro doručování v České republice

 • věk minimálně 18 let

 • přihlášení se k odběru novinek na webové stránce https://www.ltai.cz/cs/lp-soutez-newsletter-signup, kterého úspěšné dokončení je přihlašujícímu se oznámeno potvrzujícím e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v průběhu přihlašování se k odběru novinek

 • souhlas s Pravidly soutěže a jejich dodržování

Doba trvání soutěže je od 16. 12. 2022 (pátek)​ do 2. 1.2023 ​(pondělí)​ do 23:00:00​.

Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního e-mailového účtu na webové stránce: https://www.ltai.cz/cs/lp-soutez-newsletter-signup Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele soutěže i osoby v jakémkoliv smluvním vztahu s Vyhlašovatelem nebo jinými společnostmi ze skupiny ORLEN Unipetrol.

SOUTĚŽ „NOVINKY“ NENÍ HAZARDNÍ HROU VE SMYSLU ZÁKONA Č. 186/2016 SB. O HAZARDNÍCH HRÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN. PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZAPLACENÍ SÁZKY NEBO JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE NEBO PLNĚNÍ.

MECHANIKA​ ​SOUTĚŽE​ ​A​ ​VÝHRY

Výherci budou vybráni Vyhlašovatelem.

Soutěžní úkol představuje: Zadání existujícího e-mailu do pole v banneru – „Přihlášení se k odběru novinek“ na webové stránce https://www.ltai.cz/cs/lp-soutez-newsletter-signup​. Soutěžní úkol musí být splněn v požadované formě a s požadovanými parametry v průběhu doby trvání soutěže.

Následně bude vybráno ​​celkem​ 8 ​výherců ​dle​ ​této​ ​mechaniky:

Dne 3.1.2023 budou určeni výherci ze všech soutěžících. Výherce bude:

 • každý soutěžící, který se přihlásí k odběru novinek v databázi CZ newsletteru jako 10., 20., 30. a 40. v pořadí; a

 • každý soutěžící, který se přihlásí k odběru novinek v databázi EN newsletteru jako 10., 20., 30. a 40. v pořadí. 

​Výherce získá dárkový balíček Let's Talk About It a ORLEN Unipetrol.

Do 2 pracovních dnů po skončení soutěže bude Vyhlašovatel kontaktovat jednotlivé výherce na e-mail, který byl určen k přihlášení odběru novinek a výherce bude vyzván k udání svých kontaktních údajů pro zaslání výhry. Soutěžící vstupem do soutěže s takovýmto způsobem komunikace v případě výhry souhlasí.

 • Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherců, výhra propadá Vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá Vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce (jméno, příjmení, emailová adresa, poštovní adresa na doručení výhry, preferovaná konfekční velikost výhry) nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce. Výhra propadá ve prospěch Vyhlašovatele i v případě neúspěšného doručení.

 • ​Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu výherního zboží za jiné zboží. V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení Vyhlašovatel.

 • V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen Vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.

ODPOVĚDNOST VYHLAŠOVATELE ZA PRŮBĚH SOUTĚŽE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav Pravidel soutěže. Vyhlašovatel je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění Vyhlašovatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo Vyhlašovatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít Vyhlašovatel důvodné podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je Vyhlašovatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Vyhlašovateli.

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Vyhlašovatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

Vyhlašovatel je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů správcem osobních údajů soutěžícího v rozsahu: kontaktních údajů (email), dále u výherců Vyhlašovatel zpracovává také: identifikační údaje (jména, příjmení), adresní (doručovací adresy) a doplňujících údajů (konfekční velikost).

Účelem zpracování osobních údajů je realizace smluvního vztahu v rámci účasti v soutěži a s tím se pojícími právními nároky v případě naplnění podmínek pro obdržení výhry (realizace a vyhodnocení soutěže).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je soutěžící jako subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro účast v soutěži, bez poskytnutí osobních údajů se není možné soutěže zúčastnit či jí ze strany Vyhlašovatele realizovat.

Vyhlašovatel soutěže je oprávněn předávat osobní údaje soutěžícího v rozsahu, který je nezbytný pro realizaci a vyhodnocení soutěže nebo výkon dalších povinností. Osobní údaje může Vyhlašovatel předávat osobám zajišťujícím služby provozování soutěže a správy internetové stránky, případně jiným dodavatelům technologií.

Vyhlašovatel předává osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR) nebo při ochraně svých práv

K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu jejich soukromí.

Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím a nebudou ani předmětem automatizovaného rozhodování.

Vyhlašovatel zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu, nejdéle však po dobu 2 (dvou) let od započetí soutěže, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Po uplynutí doby uchovávání osobní údaje vymaže.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má soutěžící následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;

 • právo na opravu;

 • právo na výmaz;

 • právo na omezení zpracování;

 • právo podat námitku;

 • právo na přenositelnost údajů;

 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování;

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;

 • právo podat stížnost k dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyhlašovatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který je soutěžícímu v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů nebo pro uplatnění práv k dispozici a to na emailové adrese osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Odbor ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4. 

OSTATNÍ​ ​PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v Pravidlech soutěže, nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy Vyhlašovatele, nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy. Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu lucia.skurlova@orlenunipetrol.cz.

 
V Praze dne 16. 12. 2022

Hodně štěstí!
 
Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.