02. listopadu 2022
Téma:  Odpovědnost
Typ: 
Video

🌊 Jak Operation Clean Sweep eliminuje znečištění plastovými peletami

Jérémy Fouriau hovoří o výzvách spojených s prevencí znečištění plastovými peletami, o důležitosti spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami při řešení tohoto problému a o dosavadních úspěších projektu Operation Clean Sweep. Také sdílí svůj pohled na budoucnost průmyslu s plasty a na to, jak může přispět ke snížení plastového znečištění.

Toto je druhé video z dvoudílné série videí. První video se blíže zabývalo tím, jak plastikářský průmysl pomáhá eliminovat úniky plastů do životního prostředí prostřednictvím operace Clean Sweep. Podívat se na něj můžete zde.


Pro přehrání videa je třeba udělit marketingový souhlas. Udělit marketingový souhlas.


Přepis rozhovoru

ML (Michael Londesborough): Jérémy Fouriau pracuje v Plastics Europe a je pověřen realizací Operace Clean Sweep, jejímž cílem je dosáhnout nulových ztrát plastových pelet do našeho životního prostředí. Dnes budu s Jérémym hovořit z pohledu podniku, který působí v plastovém průmyslu a zjistím, co musím udělat, abych se zapojil do Operace Clean Sweep.

Tak tedy, pojďme si o tom popovídat.

ML: Jérémy, minule jsme spolu hovořili o Operaci Clean Sweep, kterou nyní společně se společností Plastics Europe realizuješ v Evropě. V té době jsme se jí věnovali z širšího pohledu. Mluvili jsme o cíli nulových ztrát pelet, mluvili jsme o tom, jaké společnosti a kdo má o tento systém zájem, krátce jsme mluvili o tom, jak by mohla probíhat implementace, a o tom, které cíle jsou důležité do budoucna a o jejich časovém rozmezí. Nyní bych se rád zaměřil na implementaci OCS. Zahrajme si takovou hru. Představ si, že vedu společnost v plastikářském průmyslu a mám zájem se zapojit do OCS. Přijdu za tebou, co bude následovat?

 JF (Jérémy Fouriau): No, navrhl bych, abys postupoval podle metodiky OCS. Jak to vypadá v praxi? Nejprve bych navrhnul, abyste se jako společnost zavázali k programu. To znamená, že veřejně podepíšete závazek OCS, který se skládá ze šesti prvků. První prvek - musíte prozkoumat své pracoviště a provést rizikovou analýzu. Co to znamená v praxi? Rozhlédnete se například po svém výrobním závodě a identifikujete všechna slabá místa, kde vidíte, že se vaše pelety dostávají do životního prostředí. Při manipulaci s materiálem samozřejmě zjistíte, že se vám některé pelety ztrácejí - to se stává ve všech podnicích - a tento krok je skutečně klíčový pro to, abyste mohli přistoupit k dalšímu kroku - ke zlepšení vašeho pracoviště. Tam jde v podstatě o to, abyste se podívali, jak můžete těmto ztrátám a únikům na pracovišti předejít. A mohou to být opravdu jednoduché kroky. Například zavedení filtrů... dalším osvědčeným postupem je například mít košťata a podobné věci, aby vaši zaměstnanci mohli vysávat pelety a zabránit tomu, že se dostanou do životního prostředí a podobně. Takže nejprve analyzujete, kde byste mohli mít ztráty, a pak zavedete osvědčené postupy. Od nás můžete získat soubor nápadů, takovou metodiku, kterou sdílíme se všemi členy. Dalším krokem by pak bylo zavést interní postupy a zajistit, aby zaměstnanci věděli, jak reagovat, když uvidí pelety na podlaze. A posledním prvkem, který je velmi důležitý, je školení zaměstnanců.

ML: Dobře, takže slyším - závazek, sliby, rizikovou analýzu, zjištění, kde v mém podniku skutečně dochází ke ztrátám pelet, a pak zavedení osvědčených postupů, které mohu… to jsou informace, to je know-how, které mohu od vás získat, abych tyto ztráty překonal. A s tím pak souvisí i… zdůraznil jste význam školení mých zaměstnanců a obecného povědomí v mé firmě o důležitosti dosažení nulových ztrát.

Dobře, takže začněme tedy závazkem a přísliby - jak ode mě zajistíte závazek?

JF: Poslal bych vám chartu, abyste si plně uvědomil, k čemu se zavazujete. Jak jsem říkal, charta se skládá ze šesti prvků - nejprve zlepšit své nastavení, pak vytvořit povědomí veřejnosti, pak školení, pak pravidelně auditovat svou výkonnost, pak se zavázat, že budete dodržovat všechny předpisy, a posledním prvkem, který je také důležitý, je vést všechny své partnery, se kterými spolupracujete, tedy například dopravní společnosti, aby sledovaly stejný cíl. To je tedy skutečně klíčový, první prvek.

ML: A můžete mi pomoci, máte materiály, které by mi s tím pomohly? Můžete mi pomoci s tou interakcí, kterou mám se svými zákazníky, se širokou veřejností, abych vytvořil povědomí o tom, že jsem součástí tohoto systému, že se snažím zlepšit své pracovní postupy, abych dosáhl nulových ztrát do životního prostředí... Takže s tím mi můžete pomoci?

JF: Ano, určitě. Na našich webových stránkách máme k dispozici plakáty, komunikační materiály, videa v několika jazycích... takže máme všechny materiály pro firmy, aby se necítily osamocené při zavádění tohoto systému. Poskytujeme tedy nejen nápady na osvědčené postupy, ale také interní a externí komunikační nástroje.

ML: A zmínil jste, že certifikát OCS... je tedy součástí procesu přijímání závazků a příslibů? Pokud se zavážu a přislíbím, je to smluvním způsobem? Dostanu pak od vás certifikát?

JF: No, v rámci závazku OCS, tedy charty OCS, kterou společnost podepíše, aby se zavázala k programu, je jeden prvek týkající se auditu. Jedná se o interní i externí audit. Pokud jde o prvek externího auditu, máme... pracujeme na vývoji certifikačního systému OCS, a to do 1. ledna 2022, a tam vyvíjíme soubor minimálních požadavků, abychom zajistili, že společnosti budou moci prokázat svůj závazek k programu. A je opět založen na šesti pilířích, které jsem právě vysvětlil.

ML: Dobře, takže pak tedy... a audit, organizujete vy - externí audit... takže jste schopni přijít do mého podniku a podívat se, zda jsem skutečně dodržel svůj závazek, a pokud toho dosáhnu, pak mi bude udělen certifikát.

JF: No, pro úplnou transparentnost a důvěryhodnost to samozřejmě nebudu já, protože jsem součástí odvětví, takže to budou externí auditoři z certifikačních orgánů třetích stran, kteří přijdou na vaše pracoviště, aby nezávislým způsobem zkontrolovali, zda systém řádně zavádíte, ano.

ML: Dobře, ale předtím by mě zajímalo... takže když se chci... když už jsem se zapojil do tohoto systému a chci zjistit, kde dochází ke ztrátám v rámci mého vlastního podniku a jak mohu následně změnit své pracovní postupy, abych tyto ztráty překonal, jste schopni mi s tím pomoci? Máte tým lidí, kteří se mohou přijít podívat a poradit mi, kde mohou vznikat ztráty?

JF: No, my jsme udělali to, že jsme vytvořili skupinu odborníků na zavádění tohoto systému. Takže, jak jsem říkal, tento systém jsme v Evropě vyvinuli v roce 2015. Takže od té doby si dokážete představit, že společnosti tento systém provádějí již několik let a my jsme požádali o vytvoření skupiny odborníků na provádění tohoto systému. Takže se organizujeme tak, že když si uděláte analýzu rizik a identifikujete oblasti, kde třeba nevíte, jaké osvědčené postupy byste mohli zavést... určitě se můžete obrátit na mě v rámci PlasticsEurope a já vám dám kontakt na skupinu odborníků, kde vám mohou přímo odborně odpovědět, jaké osvědčené postupy byste mohli v identifikované oblasti zavést.

ML: Dobře, ale možná mi teď pomůžete. Představte si, že z vašich vlastních zkušeností s jednáním s výrobci pelet... Řekněme, že vedu společnost, která vyrábí pelety. Kde podle vás s největší pravděpodobností dochází ke ztrátám pelet a jaké jsou nejpravděpodobnější osvědčené postupy, které mohu zavést, aby mi pomohly tyto ztráty překonat?

JF: Řekl bych, že kritickou oblastí je vždy nakládce a výkladce kamionů. Víte, my vyrábíme materiál a pak ho samozřejmě musíme převézt jinam, do skladu nebo k našim zákazníkům, aby oni mohli pelety přeměnit na předměty. Při této nakládce a vykládce kamionů můžete očekávat určité ztráty pelet. Takže pokud jde o osvědčené postupy, co bych vám poradil, mohou to být opatření od velmi jednoduchých až po techničtější. Pokud se podíváte na jednoduchá opatření, stačí se samozřejmě ujistit, že je podlaha čistá, jinak vám pelety mohou uvíznout v pneumatikách nákladního automobilu a pak, samozřejmě, jakmile opustí místo, mohou uniknout do životního prostředí. Jak toho dosáhnout? Například mít dostatek materiálu na vysávání pelet z podlahy. Takže to je snadné. Pokud chcete jít více do technických aspektů, jak můžete zabránit tomu, aby tyto pelety unikaly z nákladních automobilů a končily na podlaze, existují například některé vyfukovací stroje, kterými musí nákladní automobily projíždět, aby je toto vyfukovací zařízení vyčistilo. Takhle můžete vyčistit pelety, které se shromažďují na střechách nákladních automobilů, aby neunikaly do životního prostředí.

Takže vidíte, že to jde od velmi snadných a rychlých oprav až po techničtější, protože celou myšlenkou projektu je také neustálé zlepšování.

ML: A z vašich zkušeností, máte pocit, že firmy, které přepravují pelety, které já vyrábím, mým zákazníkům, se stávají, jsou si vědomy systému OCS a stávají se zodpovědnějšími v, zmínil jste například zachytávání pelet na závitech svých vozidel, možná na podrážkách svých bot... dostává se povědomí mezi dopravními firmami do popředí?

JF: No, je to jeden z velmi důležitých prvků programu, programu OCS, je skutečně povzbudit partnery z průmyslu, aby s námi spolupracovali, aby se zabránilo ztrátám pelet. Takže je to opravdu závazek celého hodnotového řetězce plastů. A jak jsem říkal, v rámci programu tuto podporu partnerů v hodnotovém řetězci máme. Takže je to opravdu, není to jen závazek, společnosti musí prokázat, že podporují své partnery, a to lze provést různými způsoby. Například můžete změnit smlouvu tak, že řeknete "budeme spolupracovat pouze se společnostmi, které se zavázaly k programu OCS". Ale mohlo by to být také tak, že při setkáních vedení se společnostmi budete sdílet určitá osvětová sdělení a vysvětlovat, víte, nám jako společnosti opravdu záleží na životním prostředí, záleží nám na prevenci ztrát pelet do životního prostředí a byli bychom rádi, kdyby vám na tom také záleželo. Takže se opravdu snažit šířit povědomí o této problematice, protože...

ML: Dobře, takže šířit svou angažovanost v této oblasti a ujistit se, že to není prioritou jen pro mě, ale i pro podniky, se kterými spolupracuji.

Dobře, Jérémy, tohle je skvělé. Takže teď, víš, chápu ten závazek, ten příslib, analýzu toho, kde mi vznikají ztráty, sdílení osvědčených postupů, abych mohl tyto ztráty omezit a překonat, důležitost interakce s firmami, se kterými jednám, dopravu atd. Jednou z posledních věcí, kterou jsi zmínil, bylo školení zaměstnanců. Pověz mi něco o tom. Co pro to mohu udělat? Jaké jsou zde osvědčené postupy? Co bych měl udělat s lidmi, které zaměstnávám, abych se ujistil, že chápou a jsou si vědomi důležitosti OCS?

JF: No, jedna věc, která mě ohromila, když jsem navštěvoval pracovní místo, byla, že zaměstnanci v tom zařízení pracují tak dlouho, že už ty pelety ani nevidí. Je to jako u nás, v kuchyni, víte, snažíme se být co nejčistší a tak dále, ale vždycky je třeba se zlepšovat. A od toho jsou tady ta školení. Takže nejprve zvyšujete povědomí o této problematice, musíte informovat zaměstnance, že pelety, které vidí na podlaze, uniknou do životního prostředí, a oni sami jako spotřebitelé nechtějí jíst pelety, nechtějí jíst plasty. Takže skutečně zvyšujeme povědomí o problému plastových odpadků. Ale také je školíme, aby věděli, jak mají reagovat, když uvidí pelety na podlaze, jak je mají uklízet, jak mohou zajistit, aby nedošlo k jejich úniku do životního prostředí a tak dále. Takže jde opravdu o dva prvky - o zvyšování povědomí a v praxi o to, jak mohou sami něco ovlivnit.

ML: Jérémy, moc ti děkuji za tvé rady a za to, že jsi se mnou prošel, jak bych jako vedoucí pracovník ve firmě mohl zavést postup pro OCS a stát se signatářem certifikátu. Takže Jérémy, ještě jednou ti moc děkuji a přeji vše dobré. 

JF: Bylo mi potěšením, děkuji.

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.